Regulamin | hotele morze | obiekty noclegowe

Regulamin

Wstęp

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z portalu newshotel.pl znajdującego się pod adresem internetowym newshotel.pl oraz wszelkie inne informacje o charakterze porządkowym.

Postanowienia ogólne i definicje

newshotel.pl jest internetowym serwisem informacyjno-promocyjnym przeznaczonym dla wszystkich podmiotów gospodarczych związanych z branża turystyczną i noclegową . Serwis umożliwia dokonanie prezentacji internetowej.

Klient / Użytkownik : osoba prawna, fizyczna lub jednostka nie posiadająca osobowości prawnej, która dokonała rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego i przesłała go do Dostawcy.

Dostawca / Administrator : Grupa Tur-Media Sp. Z.o.o - podmiot zarządzający i prowadzący newshotel.pl

Aktywacja usługi : udostępnienie Zamawiającemu zasobów oferowanych przez daną usługę w ramach serwisu www.newshotel.pl. Z chwilą przesłania formularza osoba/ jednostka dokonująca wpisu staje się Użytkownikiem.

Użytkownik wypełniając formularz oświadcza, że:

a. podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,

b. akceptuje regulamin i zobowiązuje się go przestrzegać.

Usługi : poszczególne usługi Serwisu świadczone są odpłatnie lub nieodpłatnie, w zależności od opcji wybranej przez użytkownika. Rodzaj i charakterystyka oferowanych usług, jak również sposób ich zamawiania dostępne są na podstronie serwisu „Dodaj oferte” pod adresem katalog www.newshotel.pl– postanowienia tam zawarte stanowią integralną część regulaminu. Usługi Serwisu mogą podlegać zmianom odnośnie ich zakresu i treści. Administrator swobodnie może je dodawać bądź usuwać lub też modyfikować , bez możliwości wnoszenia sprzeciwu w tym zakresie. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu świadczenia usługi wynikające z nieznajomości bądź z faktu nieprzestrzegania regulaminu nie będą rozpatrywane.

Zasady świadczenia usług

 1. www.newshotel.pl jest internetową bazą danych w którym prezentowane są firmy, przedstawiciele wolnych zawodów i inne samodzielne podmioty gospodarcze.

 2. Katalog z założenia jest rzetelnym przewodnikiem po firmach. Dlatego też w katalogu nie będą umieszczane:

 - wpisy / strony WWW nieukończone i w trakcie budowy,

 - wpisy / strony WWW / oferty / ogłoszenia / reklamy zawierające treści niezgodne z prawem,

 - wpisy / strony WWW / ogłoszenia / reklamy zawierające treści rasistowskie, faszystowskie, treści wulgarne, propagujące przemoc, obrażające uczucia religijne, naruszające prawa innych osób,

 - wpisy / strony WWW / ogłoszenia z ofertami nielegalnych transakcji,

 - wpisy / strony WWW / oferty / ogłoszenia o charakterze pornograficznym, erotycznym lub zawierające takie elementy,

 - wpisy / strony WWW / oferty z elementami zakłócającymi korzystanie z zasobów katalogu innym Użytkownikom
 3. Każdy wpis, oferta, ogłoszenie umieszczana w katalogu przed uaktywnieniem podlega sprawdzeniu.
 4. Wpisy, strony WWW, oferty, ogłoszenia i reklamy, które naruszają warunki regulaminu będą usuwane bez powiadomienia i bez zwrotu kosztów.
 5. Zastrzegamy sobie prawo do niepodawania przyczyny usunięcia wpisu, strony WWW, oferty, ogłoszenia lub reklamy z Katalogu. Nie gromadzimy również dowodów naruszania regulaminu nie będziemy dokumentować takich naruszeń.
 6. Reklamy będą wyświetlane przez okres wybrany podczas zamówienia
 7. W razie wątpliwości lub zauważonych nieprawidłowości prosimy o kontakt na adres: biuro@newshotel.pl

Procedura płatności
 1. Podstawę do dokonania płatności za wybraną płatną usługę stworzenia prezentacji rozszerzonej stanowi zamówienie.
 2. Dostawca wystawi fakturę VAT za zamówione usługi z datą otrzymania potwierdzenia wpłaty na rachunek bankowy dostawcy wskazany w zamówieniu, bez podpisu odbiorcy i prześle ją na wskazany w zamówieniu adres w ciągu 7 dni, licząc od daty wpływu środków na rachunek.
 3. W ciągu 48 godzin od momentu uznania rachunku bankowego należną i wynikającą z zamówienia kwotą, Dostawca dokona aktywacji zamówionej usługi.
 4. Wpłaty na rachunek Dostawcy można dokonać w siedzibie Portalu lub przelewem na konto bankowe:
 tytułem: Katalog firm – nazwa firmy
 5. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy spowodowane opóźnieniami płatności wynikającymi z działań osób trzecich, tj.: banków, poczty, itp.
 6. Rozwiązanie umowy z przyczyn leżących po stronie Użytkownika, przed upływem okresu, na który została wykupiona usługa nie będzie powodować zwrotu wniesionej opłaty.
 7. Uiszczenie opłaty za usługę uniezależnia Użytkownika od zmian stawek, tj. ewentualne obniżki lub podwyżki nie będą dotyczyć Użytkownika do końca okresu, na który przez niego została opłacona usługa.

Ochrona danych osobowych
 1. Osoba / podmiot dokonujący rejestracji wyraża zgodę na wykorzystanie danych teleadresowych zawartych w formularzu do celów świadczenia wybranej usługi w Serwisie www.newshotel.pl. O ile Użytkownik nie zgłosi zastrzeżenia Dostawca ma prawo do opublikowania danych Klienta na liście referencyjnej Dostawcy.
 2. Osoba / podmiot dokonujący rejestracji wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie przez Dostawcę swoich danych osobowych w celach administracyjnych, marketingowych i statystycznych, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. nr 133 poz. 883).
 3. Osoba / podmiot dokonujący rejestracji wyraża zgodę w rozumieniu przepisów Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) na otrzymywanie pocztą elektroniczną informacji handlowych od Dostawcy.
 4. Osoba / podmiot dokonujący rejestracji oświadcza, iż wpis/ strona WWW/ oferta/ ogłoszenie lub reklama nie narusza praw osób trzecich, a wszelkie ewentualne spory na tym tle rozstrzygane będą bez udziału Dostawcy.
 5. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym, wraz z możliwością ich aktualizacji, zmiany bądź usunięcia.

Reklamacje
 1. Zakłócenia w funkcjonowaniu newshotel.pl. mogą być reklamowane przez Klienta poprzez zgłaszanie dysfunkcji Administratorowi na adres biuro@newshotel.pl. 

 2. Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji, jednak Administrator zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, jeżeli dotyczy ona dysfunkcji wynikających z nieznajomości Regulaminu.
 3. Reklamacje kierowane do Administratora, a dotyczące usług świadczonych przez podmioty trzecie za pośrednictwem Serwisu będą przekazywane przez Administratora niezwłocznie właściwemu podmiotowi trzeciemu, który jest odpowiedzialny za realizację reklamacji.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną wpisu Klienta, w celu określenia nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Serwisu, a także może dokonywać zmian i w każdy inny sposób oddziaływać na stronę techniczną wpisu, w celu jego modyfikacji lub przywrócenia prawidłowego działania samego wpisu lub Serwisu.

Inne postanowienia organizacyjne
 1. Wszelkie zmiany we wpisach wprowadzone przez Klientów katalogu będą publikowane w ciągu 7 dni roboczych od daty ich zgłoszenia tj. przesłania stosownej informacji do Administratora.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo modyfikacji, zmiany, wstrzymania publikacji bądź usunięcia wszelkich treści wprowadzonych do Katalogu bez podania przyczyny.
 3. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zamieszczenie przez Klientów danych niezgodnych z prawdą lub podanie danych fałszywych.
 4. Administrator jako zarządca Serwisu www.newshotel.pl dołoży wszelkich starań, aby Katalog Firm oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.
 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych Serwisu zgromadzonych w systemach komputerowych, spowodowanych awarią sprzętu, dysfunkcją sieci Internet, utratą na skutek działania osób trzecich.

Postanowienia końcowe
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Wszelkie uwagi, reklamacje, komentarze oraz pytania, dotyczące działania serwisu internetowego www.newshotel.pl prosimy kierować na adres: biuro@newshotel.pl lub też zgłaszać listownie na adres:
 Biuro newshotel.pl Aleja Józefa Piłsudskiego 21, 26-110 Skarżysko-Kamienna.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bez wcześniejszego informowania. Nowy regulamin Serwisu Internetowego www.newshotel.pl obowiązuje od momentu opublikowania.


Regulamin Komentarzy: 

Dodawanie komentarzy jest całkowicie darmowe, obowiązują na nim jednak pewne zasady, których trzeba przestrzegać:

 1. Wszelkie treści na forum komentarzy, publikowane są przez użytkowników na ich własną odpowiedzialność i stają się wiadomościami publicznymi – ze wszelkimi tego prawnymi konsekwencjami.
 2. Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia komentarzy:
  • komentarzy nie mają nic wspólnego z komentowanym artykułem (niezwiązanych z tematem/treścią artykułu).
  • treści wulgarnych, obscenicznych, obraźliwych – niezależnie od formy publikacji (tekstowa, graficzna, dźwiękowa), również w formie skrótów (wulgaryzmem jest także niepełne użycie słowa, np. d…).
  • treści niezgodnych z obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej prawem.
  • jakichkolwiek kampanii (politycznych, społecznych czy reklamowych) bez zgody administratora forum.
  • „spamu” – czyli nadmiernej ilości zbędnych informacji (np. kopia komentarza wcześniej już wysłanego).
  • awatarów naruszających prawo lub dobre obyczaje.
  • komentarzy nieczytelnych, czyli zawierających taką ilość błędów ortograficznych lub literowych, że nie można odczytać sensu wypowiedzi, są pisane wyłącznie wielkimi literami lub w ich treści nadużywane są znaki specjalne (nowej linii, spacja, wykrzyknik itd.).
  • danych osobowych (imię, nazwisko) osób niepublicznych, dotyczących osób trzecich (osób których nie dotyczy artykuł)
  • prywatnych: adresów mailowych, adresów, numerów telefonów, numerów gadu-gadu itd.
  • linków oraz odwołań do treści zamieszczonych na innych jasielskich portalach.
  • uwag dotyczących pracy, pytań do redakcji portalu lub moderacji (pytania i uwagi prosimy kierować na adres mailowy: biuro@newshotel.pl
 3. Zasady pisania komentarzy:
  • Niedopuszczalne są wypowiedzi:
   • ograniczające się jedynie do wpisów: "Zgadzam się", "Racja", "Popieram", "Dokładnie", "Też tak uważam", "żal" itp.
   • zawierające jedynie emotikony.
   • Komentarze takie będą natychmiastowo usuwane. Swoje wypowiedzi należy rozwinąć i poprzeć jakimiś argumentami.
  • Umieszczaj w komentarzu osobę, do której kierowana jest twoja odpowiedź, jeśli w wątku pojawia się dużo osób i mogłyby powstać jakieś niedopowiedzenia.
  • Podczas umieszczania w poście informacji zaczerpniętych z zewnętrznych źródeł (gazety, prywatne rozmowy, inne fora) obowiązkowo podajemy źródła tych informacji oraz umieszczamy w cudzysłowie.
  • Podczas pisania komentarzy obowiązują zasady polskiej ortografii - staraj się ułatwić innym zrozumienie twoich komentarzy.
  • Nie nadużywaj emotikon w komentarzach. Staraj się, aby Twój komentarz z powodu emotek nie tracił na czytelności.
 4. Ponadto przypominamy iż nie należy zamieszczać komentarzy:
  1. propagujących alkohol (art. 2 (1) Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r.)
  2. propagujących środki odurzające, narkotyki (art.1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 24 kwietnia 1997r.)
  3. obrażających osoby publiczne (art. 23 Kodeksu cywilnego)
  4. zawierających informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby (art. 23 Kodeksu cywilnego)
 5. Zastrzegamy sobie możliwość modyfikacji wpisów naruszających postanowienia tego regulaminu.
 6. Serwis zastrzega sobie prawo do usuwania lub ukrywania wiadomości na podstawie wiarygodnej wiadomości w myśl art. 14 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczna. Za wiarygodną wiadomość uznajemy: wiadomość nadesłaną do redakcji portalu Jaslo4u.pl drogą mailową na adres biuro@newshotel.pl, identyfikująca w sposób jednoznaczny treści, które potencjalnie naruszają normy prawne, w tym w szczególności dobra prawnie chronione Użytkownika/Osoby i jako takie powinny zostać usunięte bądź do których dostęp powinien zostać zablokowany. Wiarygodna Wiadomość powinna zawierać imię i nazwisko zgłaszającego, informacje wystarczające do zlokalizowania treści przez redakcję Jaslo4u.pl (np. pełny, precyzyjny adres URL), jak również deklarację bądź oświadczenie, że zawiadamiający Użytkownik/Osoba pozostaje w dobrej wierze w zakresie przeświadczenia, że wskazane treści są bezprawne. Za Wiarygodną Wiadomość uznaje się również pisemne zawiadomienie/wezwanie organów i instytucji państwowych spełniające ustawowe przesłanki.
 7. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili. Zmiana postanowień regulaminu wchodzi w życie z chwilą jej publikacji.


Kontakt z administracją forum dostępny jest poprzez adres mailowy: biuro@newshotel.pl

Facebook Google Twitter Youtube